Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


28 Ιουν 2011

Μεσοπρόθεσμο... σοκ στο Δημόσιο Μείωση μισθών και εφάπαξ, αύξηση εισφορών, λιγότερες υπερωρίες και εργασιακή εφεδρεία

Μειώσεις μισθών - εφάπαξ, υπερωριών καθώς και αυξήσεις εισφορών είναι ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο, χωρίς μάλιστα να υπολογίζεται το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Η ΑΔΕΔΥ εκτιμά ότι μέχρι τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν απώλειες στο εισόδημά τους 25%. Μέχρι το 2015, δεδομένου ότι θα εφαρμοστεί και το νέο
μισθολόγιο, η απώλεια θα αγγίξει το 40%-45%.

Οι μεγάλες ανατροπές για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι οι ακόλουθες:
n Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό δύο τοις εκατό επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των ΝΠΙΔ.
n Καθιερώνεται ειδική εισφορά, πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων(ΤΠΔΥ). Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
n Ολοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέθεσαν από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και εφεξής τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων θα υποστούν περικοπή του εφάπαξ κατά 10%.
n Θεσπίζεται στο Δημόσιο το καθεστώς της μερικής απασχόλησης. Ενας υπάλληλος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε έτη. Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει αν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών.
n Για το 2011, θα γίνεται μία πρόσληψη ανά 10 αποχωρήσεις και για τα επόμενα χρόνια θα διατηρηθεί η αρχική πρόβλεψη για μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις. Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες θα απορροφηθούν σταδιακά έως τις 31-12-2015 κατά σειρά προτεραιότητας.
n Οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015.
n Για το πλεονάζον προσωπικό φορέων και οργανισμών του Δημοσίου θα ισχύσει το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. Συγκεκριμένα, θα καταρτίσει το ΑΣΕΠ πίνακες κατάταξης με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανά νομικό πρόσωπο. Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης συνεχίζει να λαμβάνει για 12 μήνες από τον χαρακτηρισμό του ως πλεονάζοντος αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού του. Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω προσωπικό:
α) Εφόσον συνάψει σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο εργοδότη, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα κατάταξης.
β) Μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτηση με την ίδια σχέση εργασίας εφόσον υπάρχουν αιτήματα για πλήρωση τακτικών θέσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα.
γ) Επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.
δ) Προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, σύμφωνα με το Ν. 3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση.
ε) Μπορεί κατ' εξαίρεση να αποχωρήσει με εθελουσία έξοδο με βάσει ειδικό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.
n Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρήσουν για να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα για 5 χρόνια με άδεια άνευ αποδοχών και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους.
n Μειώνονται από 40 σε 20 οι απογευματινές υπερωρίες ανά υπάλληλο τον μήνα.NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...