Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


10 Ιουν 2011

Αποκρατικοποιήσεις µε διαδικασίες εξπρέςΕνα «δραστικό»πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, µε διαδικασίες εξπρές, συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και ρυθµίσεις που δεν θα επιτρέψουν υπαναχωρήσεις περιλαµβάνειτο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο γιαφέτος προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση µεταξύ άλλων του ΟΤΕ, της ΕΥΑΘ, του ΟΠΑΠ, του ΟΛΘ, των κρατικών λαχείων, του ΟΛΠ, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, της ∆ΕΠΑ, της ∆ΕΣΦΑ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΛΑΡΚΟ, του Ο∆ΙΕ, ακινήτων κ.ά. ώστε να συγκεντρωθούν έσοδα 5 δισ. ευρώ. Αλλα 10 δισ. ευρώ προβλέπεται να εισπραχθούν το 2012, όπουµεταξύ άλλων παίρνουν σειρά τα ΕΛΠΕ, ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών,
η ΕΥ∆ΑΠ και η ∆ΕΗ, άλλα 7 δισ. ευρώ προβλέπονται για το 2013, άλλα 13 δισ. το 2014 και 15 δισ. ευρώ το 2015. Ολα αυτά θα γίνουν µέσω του Ταµείου ∆ηµόσιας Περιουσίας, στο οποίο θα περιέλθει η ιδιοκτησία όλων των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, όπως αναφέρονται στον πίνακα. Η διοίκηση του Ταµείου θαεγκριθεί από τη Βουλή και θα απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, γνώσεων και εµπειρίας, ενώ ηΕυρωπαϊκή Ενωση και τα κράτη-µέλη της ευρωζώνης µπορούν να ορίσουν δύο παρατηρητέςπου δεν θαµετέχουν στη διοίκηση του Ταµείου.

Μάλιστα, προβλέπεταιότι η Βουλή θα εγκρίνει τις πράξεις της διοίκησης και θα την απαλλάσσειαπό κάθε ευθύνη τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, έτσι ώστε να µη φοβάται ότι θα βρεθεί κατηγορούµενη στα δικαστήρια κάποια στιγµή στο µέλλον. Η διάρκεια ζωής του Ταµείου θα είναι 6 χρόνια.


Αναλυτικότερα, οι βασικές κινήσεις του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων περιλαµβάνουν:

1. ΟΣΕ: Πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε στρατηγικό επενδυτή εντός του 2011 και εκχώρηση σε αυτόν της διοίκησης της επιχείρησης, απόσχιση και ιδιωτικοποίηση της εταιρείας τροχαίου υλικού, συµβάσεις παραχώρησης για αξιοποίηση των σιδηροδροµικών σταθµών.

2.∆ιεθνής ΑερολιµέναςΑθηνών: Επέκταση τηςσύµβασης µε τη Hochtief (που λήγει το 2026) και πώληση τουλάχιστον 21% των µετο χών του ∆ηµοσίου (από το 55% που κατέχει σήµερα).

3. Περιφερειακά αεροδρόµια: Ιδιωτικοποίηση µέσω συµβάσεων παραχώρησης.

4. ΟΛΠ, ΟΛΘ: Πώληση 23,1% του ΟΛΠ και 23,3%του ΟΛΘ το2011 και στη συνέχεια περαιτέρω πώληση µετοχών ήδικαιωµάτων εκµετάλλευσης µε είσοδο στρατηγικών επενδυτών.

5. ΕΥ∆ΑΠ: Μεταβίβαση µειοψηφικού πακέτου 27,3%, ίδρυση Ρυθµιστικής Αρχής Υδάτωνκαι στη συνέχεια πώληση περαιτέρω ποσοστού σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αφορά µόνο την παροχή υπηρεσίας και όχι το δίκτυο.

6. ΕΥΑΘ: Μεταβίβαση µειοψηφικού πακέτου 40% το 2011 και περαιτέρω ποσοστού σε στρατηγικό επενδυτή το 2012.


Ολα τα περιουσιακά στοιχεία θα περάσουν στο Ταµείο ∆ηµόσιας Περιουσίας
Χωρίς... επιστροφή
Οπως επισηµαίνεται, «δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναµεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου», εποµένως από τη στιγµή που θα ενταχθούν σ’ αυτό πρέπει οπωσδήποτε να πουληθούν
7. ΟΠΑΠ: Επέκταση σύµβασης µε το ελληνικό∆ηµόσιο καιπλήρης αποκρατικοποίηση εντός του 2011. 8. ∆ΕΠΑ: ∆ιαχωρισµός τηςαπό τη ∆ΕΣΦΑ (∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου) και πώλησή της, καθώς και του 31% της ∆ΕΣΦΑ. 9. ∆ΕΗ: Περαιτέρω αποκρατικοποίηση µε πώληση έως 17% των µετοχών σε ιδιώτες µέσω Χρηµατιστηρίου ή πώληση περιουσιακών στοιχείων µε παράλληλη διατήρηση του ελέγχου επί της διοίκησής της.

10.ΕΛΤΑ: Πώληση τουλάχιστον 40% (από το 90% που κατέχει σήµερα) σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναλάβει και τη διοίκηση.

11. ΑΤΕ: Πώληση 26,6% (από 77,3%) στον ιδιωτικό τοµέα,όπως επίσης και στρατηγικών συµµετοχών της.

12. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο: Πώληση του συνόλου των µετοχών που κατέχει το ∆ηµόσιο (34%). 13. Ακίνητα: ∆ηµιουργία ενός Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, στο οποίο θα περιέλθουν όλα τα ιδιωτικά ακίνητα που µπορούν να αξιοποιηθούν και δηµιουργία Μητρώου Ακινήτων, δηµιουργία Εταιρειών Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίησήτους. Ηδη έχει επιλεγεί συγκεκριµένος αριθµός ακινήτωνπου αναµένεται να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Μεταξύ αυτών τα κτίρια που στεγάζουν τα υπουργεία, διάφορες ∆ΟΥ και Αρχηγεία Αστυνοµίας διαφόρων πόλεων.

14. Ελληνικό: ∆ιακρατικές συµφωνίες ή και συµφωνίες µε ιδιώτες µέσω διαγωνισµών.

15. ΕΛΠΕ: Το δηµόσιο θα πουλήσει το ποσοστό του(35,5%) το πρώτο τρίµηνο του 2012.


Ψαλίδι σε µισθούς, συµβασιούχους και στο βάθος απολύσεις

ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ στις αµοιβές και τις εργασιακές σχέσεις φέρνει το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα για τουςδηµοσίουςυπαλλήλους που κάνει λόγο για εξορθολογισµό της µισθολογικής δαπάνης του ∆ηµοσίου ηοποία προβλέπεταιότι έως το 2015 θα περιοριστείκατά 2,175 δισ. ευρώ.

Βασικό µέτροπαραµένει οπεριορισµός των νέων προσλήψεων. Για το 2011 θα εφαρµοστεί ο κανόνας µία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις, ενώ ταεπόµενα χρόνια έως το 2015 θα ισχύσει ηαναλογία µία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Με την πρακτική αυτή, από τους 705.645 µόνιµους και ορισµένου χρόνου που απασχολούνται σήµερα στο ∆ηµόσιο θαπαραµείνουν 619.205 το 2015.

Σύµφωναµε τιςεκτιµήσεις, συγκριτικά µε το 2009, θα υπηρετούν 230.000 λιγότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι. «Το δηµοσιονοµικό όφελος που προκύπτει στηµισθολογική δαπάνη οφείλεται στο γεγονός ότι η µέση ετήσια αµοιβή του νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου αποτελεί το 75% περίπου της αντίστοιχης αµοιβής τουυπαλλήλου προς συνταξιοδότηση» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα,µαχαίρι µπαίνει και στους συµβασιούχους που µειώνονται κατά 50% το 2011 και 10% για κάθε επόµενο έτος, ενώ δραστικές περικοπές προβλέπονται στις αµοιβές για υπερωριακή απασχόληση, στις δαπάνες για µετακινήσεις καθώς και στον αριθµότων αµειβόµενων επιτροπών και συµβουλίων. ∆ραστικές αλλαγές θα επιφέρει και το ενιαίο µισθολόγιο, που όπως αναφέρεται θα θεσπιστεί τον Ιούλιο και θα οδηγήσει σε περικοπές αµοιβών γιαορισµένες κατηγορίες υπαλλήλων.

Το µισθολόγιο τουδηµόσιουτοµέα θα εναρµονιστεί µε τα δεδοµένα του ιδιωτικού και σύµφωνα µε πληροφορίες οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλωνθα πρέπει να είναι σε ετήσια βάση αντίστοιχοι µε εκείνους των ιδιωτικών.

ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ. Στόχος του νέου µισθολογίου θα είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύυπαλλήλων που ασκούν τα ίδια καθήκοντα και όπως επισηµαίνεται αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα «την εξοµάλυνση προς τα πάνω σε µισθούς που σήµερα βρίσκονται σε υπερβολικά χαµηλάεπίπεδα καιπρος τα κάτω σε αµοιβές πουδεν δικαιολογούνται από τη θέση και τακαθήκοντα».

Προβλέπεταιεπίσης πωςµεγάλο µέρος των σηµερινών επιδοµάτων θα ενσωµατωθούν στον βασικό µισθό, ενώ όπωςέχει αναφερθείθα υπάρξουν και καταργήσεις αρκετών επιδοµάτων αλλά και µείωσης του κινήτρου απόδοσης κατά 50%. Κυβερνητικάστελέχη σηµείωναν πάντως πως σταδιακάθα καταργηθεί ηχορήγησητου κινήτρου απόδοσης σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλουςκαι θα µετατραπεί σε επίδοµα παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, που θα δίνεται βάσειαντικειµενικών και µετρήσιµων κριτηρίων.

Με το ΜεσοπρόθεσµοΠρόγραµµα καθιερώνεται και αναστολή της µισθολογικήςωρίµασης για τους υπαλλήλους, που συνεπαγόταν αλλαγή κλιµακίου ανά δύοέτη και αντίστοιχες αυξήσεις στις αποδοχές. Προωθούνται εξάλλου και ελαστικές µορφές απασχόλησης στο ∆ηµόσιο, όπως η µερικήαπασχόληση, καθώς και η δυνατότητα παροχής αδειών άνευ αποδοχών σε υπαλλήλους προκειµένου να απασχοληθούν εκτός ∆ηµοσίου.

Για τιςυπό εξυγίανση ∆ΕΚΟ δεν γίνεται συγκεκριµένη αναφορά σε απολύσεις υπαλλήλων, αλλάαναφέρεται πως «µειώνεται το προσωπικό στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και µεταφέρεται σε τοµείς του ∆ηµοσίου που έχουν µεγαλύτερηανάγκη µέσα από διαδικασίες αξιολόγησης του ΑΣΕΠ, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι εισάγεται και εφαρµόζεται ως µεταβατικός θεσµόςη εργασιακή εφεδρεία». Οθεσµός αυτόςαναµένεται πως θα σηµάνει για το πλεονάζον προσωπικό να αµείβεται µε το 60% του βασικού µισθού.

Οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι µε των ιδιωτικών

Μέτρα-σοκ για τους συνταξιούχους

ΜΕΤΡΑ-ΣΟΚ µε περικοπές συντάξεων, εφάπαξ και επιδοµάτων και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών προβλέπει για το Ασφαλιστικό το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα. Ειδικότερα προβλέπονται:

1. Αύξηση της εισφοράς ιδιωτικού τοµέα για την καταπολέµηση της ανεργίας 2. Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής 3. Εξορθολογισµός των επιδοµάτων και της λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕ∆ και άλλων παροχών κοινωνικών επιδοµάτων 4. Ελεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρµογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδοµάτων 5. Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων, σύµφωνα µε τις εισφορές 6. Μείωσητων επικουρικών συντάξεων 7. Επιβολή ειδικήςεισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1.700 ευρώ, πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ.), και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ 8. Μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των συντάξεων άλλων ασφαλιστικών ταµείων και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας 9. Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ 10. Μείωση κατά 6% της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ Από την 1η Σεπτεµβρίου θα τεθεί σε εφαρµογή το νέο αυστηρό σύστηµα εξέτασης και επανεξέτασης των αναπηρικών συντάξεων ενώ η περικοπή στο εφάπαξ θα ισχύσει από φέτος.NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...