Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


22 Σεπ 2012

Ακρωτηριασμός... εφάπαξthumb
Μαχαίρι «μέχρι το κόκαλο» στο εφάπαξ προβλέπει το τελικό σχέδιο που ετοιμάζουν τα τζιμάνια του οικονο­μικού επιτελείου για 22 συνολικά ταμεία πρόνοιας.
Μεγάλοι χαμένοι είναι και όσοι παίρνουν διπλό εφάπαξ (κα­θώς το υψηλότερο ποσό θα περικοπείκατά 50%), ενώ ειδική εισφορά θα καταβάλουν όσοι βγήκαν στη σύνταξη με αυξημένο βοήθημα.
Η τελική ρύθμιση για τις μειώσεις στα εφάπαξ θα
επηρεάσει και όσους αποχώρησαν το 2010, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει το βοήθημα. Το άρθρο που είναι ήδη έτοιμο, περιλαμβάνει πέντε διατάξεις για το εφάπαξ, με βασικότερη αυτήν που προβλέπει τη μείωση του βοηθήματος.
Σημειώνεται πως έχουν διατυπωθεί έντονες αντι­δράσεις για το θέμα αυτό από φορείς, ενώ έχουν κατατεθεί και εναλλακτικές προτάσεις. Μία από αυτές είναι να υπάρξει μία αναπροσαρμογή των εισφορών ως «αντιστάθμισμα» για να υπάρξει μι­κρότερη μείωση του βοηθήματος.
Τελική ρύθμιση
Ωστόσο η τελική ρύθμιση προβλέπει τη μείωση του βοηθήματος από 1,94% στον τομέα πρόνοιας αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ και θα φτάνει έως και 83% στον τομέα πρόνοιας εργοληπτών δημοσίων έργων του ΕΤΑΑ. Στους μεγάλους χαμέ­νους είναι μεταξύ άλλων οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημά­των, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι υπάλληλοι φαρμακευτικών εργασιών, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 41,52% έως και 63,91%.
Το ποσοστό της μείωσης αποφασίστηκε με βάση αναλογιστι­κές μελέτες που δείχνουν απόκλιση μεταξύ του καταβαλλόμε­νου βοηθήματος και των εισφορών που έχουν καταβληθεί. Η σχετική ρύθμιση θα περιληφθεί στο γενικό πακέτο μέτρων και θα έχει άμεση ισχύ (δηλαδή δεν προβλέπεται μεταβατική περί­οδος).
Στην αιτιολογική έκθεση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως «επειδή οι φορείς - τομείς πρόνοιας στην πλειονότητά τους έχουν συσσωρευμένα ελλείμματα και αντιμετωπίζουν σο­βαρά οικονομικά προβλήματα είναι επιτακτική η ανά­γκη εισαγωγής μεταρρυθμίσεων για να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα συσσω­ρευμένα ελλείμματα». Στην αντίθετη περίπτω­ση, «σε σύντομο χρόνο δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους». Οι μειώσεις για τους ασφαλισμένους του Τα­μείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (του ΤΑΥΤΕΚΩ) θα εφαρμοστούν παράλληλα με την περικοπή που είχε γίνει τον Νοέμβριο. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα δουν μέσα σε έναν χρόνο το εφάπαξ τους να μειώνεται δύο φορές. Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος είδε πέρσι το βοήθημα να περικόπτεται κατά 20% και τώρα έρχεται και νέα μείωση της τάξης του 22,67%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνολικά η απώ­λεια να φτάνει μέχρι και τα 23.000 ευρώ (και από τις δύο μει­ώσεις).
 Στα πρόσωπα που καταβάλλεται κατά τη συνταξιοδότηση εφάπαξ παροχή ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από δύο φο­ρείς - τομείς πρόνοιας το υψηλότερο ποσό του καταβαλλόμενου εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται κατά 50%.
 Στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφο­ρές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο του Ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με τον Ν. 2112/1920 όπως ισχύουν. Το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο με τον χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα - τομέα πρόνοιας προς τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.
Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Οποιαδήποτε άλλη διάτα­ξη ορίζει διαφορετικά, καταργείται.
H ρύθμιση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο υπαλλήλους του ΟΓΑ, οι οποίοι θα έχουν μείωση έως και 70% στην αποζημίωση. Οι υπάλληλοι του ΟΓΑ δεν έδιναν εισφορές μέχρι το 2005 και έπαιρναν αποζημίωση αντί για εφάπαξ. Μετά το 2005, έπαιρ­ναν αποζημίωση και εφάπαξ για τα έτη που είχαν διανύσει στο ταμείο. ΠΟΝΤΙΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...