Blogger


''Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ να πούνε''
Καβάφης


«Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ ό,τι θέλουν ας μου κάνουν»
(Μακρυγιάννης)


18 Ιουλ 2011

Νέα δώρα... από το μνημόνιο

thumb
«Λουκέτο» σε μια σειρά από Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων ύστερα από 12 μήνες «εργασιακής εφεδρείας» αλλά και νέες περικοπές στο μισθολογικό κόστος φέρνει η 4η επικαιροποίηση του μνημονίου.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καλεί­ται να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα με την τρόικα, δηλαδή «μεταρρυθ­μίσεις» στην κατεύθυνση της απόλυτης... νεοφιλελευθεροποίησης της οικο­νομίας, και κυρίως να προχωρήσει στο ξεπούλημα (αποκρα­τικοποιήσεις) δημό­σιας περιουσίας με στόχο να εισπράξει 50 δισ. ευρώ. Πρέπει να ση­μειωθεί ότι το 2011 το οικο­νομικό επιτελείο έχει δεσμευθεί για έσοδα 5 δισ. ευρώ από τον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.


1,1 δισ. τον μήνα
Εξ αυτών τα 1,7 δισ. θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί έως τον Σεπτέμ­βριο, ενώ άλλα 3,3 δισ. το τελευταίο τρίμηνο! Από τον Οκτώβριο, δηλαδή, και μέχρι τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση θα πρέπει να εισπράττει 1,1 δισ. κάθε 30 μέρες!!!
Στην έκθεσή της, η Ε.Ε. καλεί την ελ­ληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε «επιθετικές» αποκρατικοποιήσεις, δη­λαδή να προχωρήσει σε πώληση του συνόλου των μετοχών μίας εταιρείας. Για την Κομισιόν η ελληνική κυβέρ­νηση είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με τα πλουσιότερα χαρ­τοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων, που περιέχουν εγγεγραμμένες και μη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, παρα­χωρήσεις και βιώσιμη εμπορικά ακί­νητη περιουσία (κτήρια και γη).
Τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν δημιουργήσει ση­μαντικά έσοδα, ενώ οι δημόσιες επιχειρή­σεις με ελλείμματα αποτελούν πηγή κό­στους - και ως εκ τού­του, σύμφωνα με την Ε.Ε.,   η   ιδιωτικοποίησή τους θα συμβάλει στη μείω­ση του χρέους, με σχεδόν μικρή επιβάρυνση σε σχέση με τα προσδο­κώμενα έσοδα.
Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα προωθήσουν την οικονομική δραστηριότητα και τις ξέ­νες επενδύσεις.
Για την τρόικα πάντως, επείγει η σύ­σταση και λειτουργία του νέου ταμεί­ου δημόσιας περιουσίας.
Στον μισθολογικό τομέα, το νέο μνημόνιο προτάσσει την αναμόρφω­ση του μισθολογικού κόστους αλλά και τη μείωση του προσωπικού στον δημόσιο τομέα και τις ΔΕΚΟ. Ανα­φέρει συγκεκριμένα το ενδεχόμενο απολύσεων αν ύστερα από 12 μήνες μισθωτής εφεδρείας ο δημόσιος ορ­γανισμός όπου υπηρετούσαν οι υπάλ­ληλοι ή κάποιος άλλος δημόσιος φο­ρέας δεν μπορέσει να τους απορρο­φήσει.

Ενιαίο μισθολόγιο
Σε ό,τι αφορά τη μείωση του μι­σθολογικού κόστους, σημαντικό βή­μα προς αυτή την κατεύθυνση είναι το ενιαίο μισθολόγιο, η εφαρμογή του οποίου θα ξεκινήσει από τον Σε­πτέμβριο και σταδιακά σε ορίζοντα τριετίας θα φέρει τα επίπεδα μισθών του δημόσιου σε αυτά του ιδιωτικού τομέα.
Έμφαση δίνεται στην προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει για τη μείωση του δημόσιου τομέα καθώς υπό επα­νεξέταση βρίσκονται 1.500 δημόσιοι φορείς.
Η αρχή θα γίνει από τα μέσα Αυγού­στου, με 77 δημόσιους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί (ανάμεσά τους βρίσκονται η ΚΕΔ, η ΕΤΑ, ο ΟΔΔΥ, ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΙΓΜΕ, ο ΟΣΚ, το ΕΘΙΑΓΕ κ.ά.) για κλείσιμο ή και συγχώ­νευση.
Στην ίδια λίστα βρίσκονται και 11 μεγάλες δημόσιες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η κρατική τηλεόραση, στις οποίες θα γίνουν περικοπές και συγχωνεύσεις.ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...